Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.nahlik.pl, www.nahliksoft.pl lub www.nahliksoft.com.pl.

Sprzedającym jest firma NAHLIK SOFT z siedzibą w Krakowie, przy ul. Brożka 24/53, której właścicielem jest Krzysztof Nahlik prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności pod numerem NIP: 6790143463, REGON: 350100472.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji – produkty fizyczne lub wirtualne wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Produkt fizyczny – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. W przypadku programów komputerowych są to wersje oznaczone jako BOX, dostarczane na płytach CD w pudełku.
 5. Produkt wirtualny – produkt, który nie jest produktem fizycznym i jest dostarczany wyłącznie drogą elektroniczną. Są to wersje produktów oznaczone jako download, licencje, abonamenty, kody dostępowe do usług online itp.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 7. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nahliksoft.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona – Usługodawca i Klient.
 9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www. nahliksoft.pl.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Licencja – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oferowane w Sklepie mogę mieć formę:

  • produktów elektronicznych dostarczanych w postaci programów instalacyjnych za pośrednictwem sieci Internet,
  • produktów fizycznych dostarczanych na płytach CD lub innych fizycznych nośnikach za pośrednictwem firm kurierskich.
  • abonamentów dostępowych do usług online dostępnych z serwerów Sprzedającego (z tzw. chmury) za pośrednictwem sieci Internet przez określony okres czasu.
  • kodów aktywacyjnych umożliwiających przekształcenie darmowych wersji produktów wirtualnych o ograniczonej funkcjonalności w wersje pełne.
 4. Z każdym produktem będącym programem komputerowym związana jest licencja określająca dopuszczalne sposoby jego wykorzystania przez Kupującego.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki doliczanych w przypadku zamówień produktów w postaci fizycznej (wersja BOX).
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową. W wyjątkowych wypadkach zamówienie może być również złożone telefonicznie lub listownie.
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową lub pocztą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia (lub wyśle email) i prawidłowo poda dane niezbędne do realizacji zamówienia:
  • w przypadku wyboru dostawy fizycznej: imię i nazwisko lub nazwa firmy, dokładny adres, na który Produkt fizyczny ma być wysłany oraz numer telefonu kontaktowego dla kuriera.
  • w przypadku wyboru dostawy elektronicznej: adres email na który ma być wysłany produkt wirtualny oraz imię i nazwisko lub nazwa firmy i adres, które to dane będą wpisane do imiennej licencji dołączonej do programu dostarczonego w wersji elektronicznej.
  • w przypadku chęci otrzymania faktury: wszystkie niezbędne dane potrzebne do wystawienia faktury.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i innych dokumentów.
 7. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010., w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W przypadku zamówień produktów fizycznych, licencja dostarczana jest również w formie fizycznej. Do przesyłki może być również dołączona (na życzenie kupującego) faktura w postaci papierowej.
 9. Składając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w sposób niezbędny dla realizacji Zamówienia.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji założenia konta i zapamiętania jego danych przez system w celu śledzenia przez Kupującego statusu Zamówienia, ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia, korzystania z opcji otrzymywania informacji o uaktualnieniach zakupionych produktów, możliwości powtórnego otrzymania zakupionych produktów elektronicznych w przypadku ich utraty itp. Zakładając konto Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący, który założył konto, ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Produkty wirtualne dostarczane są w wersji elektronicznej (email z linkiem do pobrania produktu, licencją i/lub numerem seryjnym/kodem aktywacyjnym), w terminie do 48 godzin (zwykle dużo szybciej) od zaksięgowania przelewu, otrzymania emailem potwierdzenia wykonania przelewu przez Kupującego lub potwierdzenia skutecznej płatności przez serwis finansowy obsługujący płatność.
 2. Produkty fizyczne dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich za dodatkową opłatą doliczaną do ceny produktu przed potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie sklepu.
 3. Istnieje również możliwość odbioru osobistego produktów fizycznych bez dodatkowych opłat, w siedzibie sprzedającego, jednak wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 4. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 5. Podane terminy należy traktować jako orientacyjne. W rzadkich przypadkach mogą się one przedłużyć, np. z powodu trudnych warunków atmosferycznych, strajków lub awarii systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zamówienia. W każdym takim przypadku Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby poinformować klienta o możliwym opóźnieniu i jego przyczynach.

§ 5 Płatności

 1. Dostępne formy płatności zależą od typu produktu.
 2. Płatność za produkt wirtulany lub fizyczny może być dokonana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych realizowanych z poziomu sklepu przez renomowane i bezpieczne serwisy finansowe (np. PayU, PayPal) lub bezpośrednim przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Płatność za produkt fizyczny może również nastąpić za pobraniem (przy odbiorze produktu od kuriera).

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy produktów wirtualnych realizowane są drogą elektroniczną do dowolnego kraju świata.
 2. Dostawy produktów fizycznych zgodnie z podanym na stronie sklepu cennikiem realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dostawa produktów fizycznych do innych krajów możliwa jest tylko po indywidulanym uzgodnieniu formy i kosztów przesyłki.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo (z zastrzeżeniami w pkt. 2 i 3 poniżej) do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczęte, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu lub otwarciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania i/lub usunięcia lub naruszenia banderoli zabezpieczających.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Gwarancja

 1. W przypadku produktów fizycznych sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na fizyczne nośniki, na których dostarczono produkt.
 2. W przypadku wszystkich produktów będących programami komputerowymi, sprzedawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie jest wolne od wirusów, koni trojańskich i innego złośliwego oprogramowania oraz że będzie działać poprawnie w zakresie jego podstawowych funkcji w systemach operacyjnych wymienionych w opisie programu.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości nośnika fizycznego należy odesłać wadliwy nośnik listem poleconym lub skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia sposobu jego wymiany lub dostarczenia nośnika wolnego od wad.
 2. W przypadku komunikatu programu antywirusowego stwierdzającego rzekome zawirusowanie programu, należy koniecznie skontaktować się ze sprzedającym w celu wyjaśnienia sytuacji. Samo pojawienie się takiego komunikatu nie jest wystarczającą podstawą do reklamacji, gdyż często zdarza się, że jakiś program antywirusowy korzysta ze zbyt krótkiej sygnatury wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, która przypadkowo pokrywa się z jakimś fragmentem kodu naszego programu. Może się również zdarzyć, że program został zawirusowany dopiero na komputerze użytkownika.
 3. W przypadku problemów z instalacją, uruchomieniem lub poprawnym działaniem programu należy również skontaktować się ze sprzedającym, gdyż problem najczęściej wynika z błędnej konfiguracji sytemu użytkownika lub konfliktu z innym oprogramowaniem i problem może być rozwiązany zdalnie przez naszego konsultanta.
 4. W uzasadnionych przypadkach reklamacji produkt zostanie wymieniony na wolny od wad lub, w przypadku niemożności usunięcia wady, zostaną zwrócone koszty zakupu produktu w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 5. We wszystkich przypadkach, odpowiedzialność sprzedającego ograniczona jest do łącznych kosztów zakupu produktu i nie obejmuje rekompensaty ewentualnych strat moralnych lub materialnych związanych z używaniem lub niemożnością używania produktu.